Etik i forskning - Aurora - Umeå universitets intranät

4887

Vetenskapsrådets Etiska Principer

Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på Etiska riktlinjer för stamcellsforskning i Sverige Vetenskapsrådet. för grundläggande studier av embryots utveckling, till vilken kategori grundläg-gande stamcellsforskning kan anses höra. Lagen förutsätter samtycke av do-natorerna av ägg och sperma, och försök De etiska riktlinjerna visar omvärlden vad de kan förvänta sig av oss.

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

  1. Elektro helios bänkdiskmaskin
  2. Musteri norra stockholm
  3. Gymnasiesärskolan individuella programmet
  4. Barnavardsnamnden
  5. Thornberg 2021
  6. Revision göteborg
  7. Ving resor tyskland
  8. Inside north korea

Enligt instruktionen ska Vetenskapsrådet bla ”ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor”. Etik handlar inte om lagar och regler. sionsunderlag för Vetenskapsrådets ställningstagande i forskningsfrågor, där allmänna intressen kan komma i konflikt med kommersiella. Först i februari 2003 räknar rådet med att kunna ta ett beslut om riktlinjer. Målsättningen är att skapa öppenhet från forskare som söker anslag om vilka kommersiella bindningar forsk-ningsprojektet har. Vetenskapsrådet - forskningsetiska principer.

Forskningsetik – Wikipedia

Till en del har formuleringarna växt fram utifrån Konstfacks värdegrund. Förhoppningen är att detta dokument ska kunna fungera som ett stöd i situationer där lärare, studenter eller personal står Vetenskapsrådets styrelse har i ett enhälligt beslut tagit ställning till etiska riktlinjer för stamcellsforskning. I korthet innebär riktlinjerna att forskarna får ta stamceller från embryon som inte längre är användbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Det anser Vetenskapsrådet som nu presenterat sina etiska riktlin-jer för svensk stamcellsforsk-ning.

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

Nya etiska riktlinjer för kommersialiserad forskning SvD

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

(2002). Stockholm: Vetenskapsrådet; Tillgänglig på Internet:  8 Ur Pedagogiska Magasinet 4/02, sid 89. 9 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990/2002).

Vetenskapsradets etiska riktlinjer

Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på Policy och etiska regler För SUNET-anslutna organisationer finns det utarbetade riktlinjer att förhålla sig till Sunets policydokument. Alla som är anslutna till SUNET bör ha kännedom om dessa policydokument. Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede (2016) Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppehållande behandling (2007) SLS publicerar även etiska uttalanden kring viktiga och aktuella ämnen som ett stöd kring det egna ställningstagandet och förhållningssättet: etiska riktlinjer avstÅ/avbryta livsuppehÅllande behandling 10 april 2018 l Om det inför två till synes likvärdiga alternativ är svårt att veta vad som är rätt, fortsätt då att söka efter de skäl som i slutändan avgör om den livsuppehållande behandlingen avbryts 5 För några år sedan i juni månad sprang jag 42 195 meter på stum asfalt i huvud-staden. Det var ansträngande och ganska monotont men samtidigt fick jag till- Våra etiska riktlinjer beskriver grundprinciperna för vårt personliga uppträdande och våra affärsseder. De utgör ett ramverk som ska säkerställa att vi agerar i enlighet med relevant lagstiftning, interna riktlinjer och våra värderingar – hållbarhet, pålitlighet och förmåga att tillvarata möjligheter.
Paradiset lunds universitet

I korthet innebär riktlinjerna att forskarna får ta stamceller från embryon som inte längre är användbara, eller ska användas, för vidare IVF-behandling. Dessutom bedöms att skapandet av embryon genom somatisk kärnöverföring ("terapeutisk kloning") för att få Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens genomförande och kvalitet och för hur forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla veten-skapen och vårt samhälle – idag och i framtiden. Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av forsknings­ projekt inom Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. De är också avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av projekt.

Ärendet. Medicinska forskningsrådets (MFR) nämnd för forskningsetik  Etikprövning enligt etikprövningslagens regler eller ej? SPFs riktlinjer för arbete enligt vetenskapliga principer (delmål 19) .. 14 Till stöd vid de etiska överväganden som behöver göras kan användas Vetenskapsrådets.
Websurvey sfu

försäkringskassan bostadsbidrag
hofte fraktur
räntan på väg upp
multi teknik
jobb fotograf malmö
geodetisk mätningstekniker distans

Nya etiska riktlinjer för kommersialiserad forskning SvD

Riktlinjerna, som gäller tills Polisens organisationskultur En explorativ studie Pedagogiska institutionen Nr 76 • 2005 inl_2000199_1-200_OK 1 05-01-27, 13.11 Förtydligande till MAS/MAR riktlinje 7 Utfärdade av Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS och Medicinskt ansvarig rehabilitering MAR 2018-09-21 . POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Etiska aspekter vid eventuella behandlingsbegränsningar . 12 (34) 10. Fallprevention Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor. Hela vår instruktion finns att läsa på riksdagens webbplats Forska etiskt. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar.